Ngày 28/8/2019, BGH, Giáo viên điểm trường Đèo Bụt cùng phụ huynh học sinh tổ chức lao động vệ sinh và đổ bê tông khu vực cổng vào của điểm trường Đèo Bụt.

      Một số hình ảnh: